اعضای هیئت مدیره :

مجتبی خاکپور

رئیس هیات مدیره

فرج اله افزری

عضو هیات مدیره

بهرام زارعی

عضو هیات مدیره

علی اکبر سجادیان

عضو هیات مدیره

سید احمد علوی

عضو هیات مدیره

علی نقی نجفی

عضو هیات مدیره