اعضای کمیته فنی نهال

کمیته فنی تولید نهال یکی از کمیته های تخصصی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس میباشد که وظیفه نظارت و  تصمیم گیری در رابطه با کلیه مسایل و مقررات در رابطه با تولید، توزیع، جابجایی و فروش انواع مختلف نهال مثمر و غیر مثمر را در سطح استان فارس به عهده دارد. جلسات این کمیته به صورت ماهیانه تشکیل میگردد اعضای این کمیته به شرح زیر میباشند

  • معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس(آقای مهندس دبیری)
  • مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (جناب آقای مهندس پاکاری)
  • مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ( جناب آقای مهندس عباسی )
  • نمایندگان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس (آقایان دکتر بنیان پور – دکتر راه خدایی )
  • رئیس و کارشناسان موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال استان فارس ( آقایان مهندس محمودی – مهندس گلکار )
  • نماینده ترویج
  • کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی ( جناب آقای مهندس صحت فرد )
  • کارشناسان مسئول تولید نهال مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ( جناب آقای دکتر لقمانی – سرکار خانم دکتر مشتاق )
  • نماینده انجمن صنفی تولید نهال ( جناب آقای خاکپور )