لیست نهال های تولید شده اعضا

نام رقمتولید کننده
بادامعلی رضایی فرد(اقلید) -محمد علی مسعودی نیا(نی ریز)-بهرام زارعی(نی ریز)-منصور ملک مکان(بوانات)-خسرو ضیغمی(نی ریز)-بهرام ضیغمی(نی ریز)-بهنام ضیغمی(نی ریز)- حسین اشجار(مرودشت)- عبداله موذنی(مرودشت)-فردین جوادی وند(سپیدان)-نوید باقری(بیضا)-قربان منصورآبادی(بیضا)-اکبر قره چاهی(نی ریز)
انگورعلی رضایی فرد(اقلید)-منصور ملک مکان(بوانات)-عبدالرضا کیمنش(داراب)-شیروان پورکربلایی(فیروزآباد-میمند)-نعیم جعفری(زرقان)-میثم بیشابور(کازرون)-عباس جامه بزرگی(شیراز)-حبیب مروتی(شیراز)-علی برزگر(صفاشهر)-قربان منصور آبادی(بیضا)-نوید باقری(بیضا)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-مرتضی جاودانی(اقلید)-حسین اشجار(مرودشت)-بهرام ضیغمی(نی ریز)
آلوعلی رضایی فرد(اقلید)-نعیم جعفری(زرقان)-علی برزگر(صفاشهر)-قربان منصور آبادی(بیضا)-فردین جوادی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-حسین اشجار(مرودشت)-بهنام ضیغمی(نی ریز)-بهرام زارعی(نی ریز)
زرد آلوعلی رضایی فرد(اقلید)-نعیم جعفری(زرقان)-عباس جامه بزرگی(شیراز)-قربان منصور آبادی(بیضا)-نوید باقری(بیضا)-فردین جوادی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد (مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)-حسین اشجار(مرودشت)-بهنام ضیغمی(نی ریز)-بهرام زارعی(نی ریز)-اکبر قره چاهی(نی ریز)
گوجهعلی رضایی فرد(اقلید)-بهرام زارعی(نی ریز)-بهنام ضیغمی(نی ریز)-نوید باقری(بیضا)-فردین جواندی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)-حسین اشجار(مرودشت)
شلیلعلی رضایی فرد (اقلید)-علی برزگر(صفاشهر)-عبداله موذنی(مرودشت)-بهنام ضیغمی(نی ریز)
هلوعلی رضایی فرد(اقلید)-نعیم جعفری(زرقان)-عباس جامه بزرگی(شیراز)-علی برزگر(صفاشهر)-قربان منصور آبادی(بیضا)-فردین جوادی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)-حسین اشجار(مروشت)-بهنام ضیغمی(نی ریز)-بهرام زارعی(نی ریز)
بهعلی رضایی فرد(اقلید)-قربان منصور آبادی(بیضا)-نوید باقری(بیضا)-فردین جوادی وند (سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد ( مرودشت)- عبداله موذنی(مرودشت)- بهنام ضیغمی(نی ریز)- بهرام زارعی(نی ریز)
سیبعلی رضایی فرد(اقلید)-نعیم جعفری(زرقان)- قربان منصور آبادی(بیضا)-فردین جوادی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)- )-نوید باقری(بیضا)-بهنام ضیغمی(نی ریز)-بهرام زارعی(نی ریز)-
گل محمدیمرتضی جاودانی( اقلید)- عبدالرضا کی منش ( داراب)- محمد مهدی حسینیان میمندی (فیروز آباد- میمند)- شیروان پور کربلایی( فیروز آباد میمند)
زرشکمرتضی جاودانی( اقلید)
انجیرشهره عمادی (ارسنجان)- شیروان پور کربلایی (فیروزآباد میمند)- حمزه زراعت پیشه _(فسا) غلامرضا ماهوتی (نی ریز)- خسرو ضیغمی (نی ریز) فتح علی زارعی ( نیریز) ایمان زراوشان ( بختگان)نبی اله زارع (بختگان)- شرکت سبز کاوشان (شیراز)
گردومنصور ملک مکان ( بوانات) نعیم جعفری (زرقان) علی رضا فاضلی زاده (سپیدان) فتح علی زارعی (نی ریز)
آلوبخارامنصور ملک مکان ( بوانات)
پستهعلی جوکار(سروستان)-اکرم قوقی(سروستان)-ایمان زراوشان(بختگان)-محمدرضا خلج(بختگان)
انارعبدالرضا کی منش(داراب)-نعیم جعفری(زرقان)-میثم بیشابور(کازرون)-عباس جامه بزرگی(شیراز)-حبیب مروتی(شیراز)-عبدالمطلب صفرزاده(خفر)-محمدعلی جلالی نژاد(مرودشت)-حسین اشجار(مرودشت)-بهرام ضیغمی(نی ریز)-خسرو ضیغمی(نی ریز)
نشاء گیاهان دارویی عبدالعظیم بهرامی فرد(فسا)
مرکباتمیثم بیشابور(کازرون)-محمود کارگر فرد جهرمی(جهرم)-محمد مهربان جهرمی(جهرم)-فرهاد امیر سالاری(جهرم)-فرج اله افزری(خفر)-عبدالمطلب صفرزاده(خفر)-محمد رضا رحیم خانلی(خفر)-شرکت کاوش جویان فارس(زرقان)
گیلاسنعیم جعفری(زرقان)-علی برزگر(صفاشهر)-قربان منصور آبادی(بیضا)-نوید باقری(بیضا)-فردین جوادی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)-بهنام ضیغمی(نی ریز)
زیتونمیثم بیشابور(کازرون)-محمود صفوی(شیراز)
خرمالوعباس جامه بزرگی(شیراز)-فرج اله افزری(خفر)-عبدالمطلب صفرزاده(خفر)-محمدرضارحیم خانلی(خفر)-قربان منصور آبادی(بیضا)-محمدعلی جلالی نژاد(مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)
غیر مثمر وگل و گیاهان زینتی و آپارتمانیشرکت زیست فناوری فراکشت نوید(شیراز پارک علم وفناوری)-عباس جامه بزرگی(شیراز)-نوید باقری (بیضا)
ازگیلفرج اله افزری(خفر)
آلبالوقربان منصور آبادی(بیضا)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)-بهرام زارعی(نی ریز)
گلابینوید باقری(بیضا)-فردین جوادی وند(سپیدان)-محمد علی جلالی نژاد(مرودشت)-عبداله موذنی(مرودشت)-بهنام ضیغمی(نی ریز)-بهرام زارعی(نی ریز)
خرمابمانعلی کریمی(جویم)