اسامی تولیدکنندگان نهال فارس

ردیفنام نهالستانگونه های تولیدیآدرسشماره تماس
1علی رضایی فردبادام، انگور،آلو، زردآلو ،گوجه، شلیل ،هلو، به ، سیباقلید- کیلومتر 3 جاده سورمق به اقلید9171519129
2مرتضی جاودانیگل محمدی، زرشک، انگوراقلید-بخش حسن آباد- احمدآباد9175118708
3شهره عمادیانجیرارسنجان-انارک9171270173
4منصور ملک مکانگردو پیوندی، انگور ، بادام ، آلوبخارابوانات روستای جشنیان- مزرعه بید ساسو9171533821
5علی جوکارپستهسروستان – .کوهنجان9177102344
6اکرم قوقیپستهسروستان- روستای قنبری9173125275
7عبدالرضا کیمنشانار، گل محمدی، انگور، انجیرداراب-کیلومتر 11 جاده قدیم داراب- فسا9177146045
8محمد مهدی حسینیان میمندیگل محمدیفیروزآباد- میمند-ابتدای جاده تنگ ریز9177361245
9شیروان پور کربلاییانجیر، انگور، گل محمدیفیروز آباد- میمند-روستای مرادآباد9177123974
10حمزه زراعت پیشهانجیرفسا -بخش ششده داراکویه9177138935
11عبدالعظیم بهرامی فردنشاء گیاهان دارویی ( آویشن باغی و شیرازی، مرزنجوش، مریم گلی،اسطوخودوس، رزماری، زوفا، استویا )فسا-روستای کوشک قاضی -رحمت اباد9178347062
12شرکت کاوش جویان فارسمرکبات پرتقال نارنگی لیمو ترش (لیبل آبی)زرقان- گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی آقای راه خدایی9166015396
13نعیم جعفریهلو،زردآلو،سیب،آلبالو، گیلاس،آلو،انار، انگور،انجیر، گردو پیوندیزرقان- لپویی-نرسیده به آرد سپیدان09173116640-09175116640
14میثم بیشابور – (مهناز مرادی)زیتون، مرکبات، انگور، انارکازرون- حدفاصل امام زاده سیدحسین و بیشابور-روستای عمویی09172421120 – 09177176146
15محمود صفویزیتونشیراز- پلیس راه پل فسا- روستای تفیهان آقای خدرزاده9173083220
16شرکت سبز کاوشانزیست کشت (حضرتی)انجیرشیراز – باجگاه-اراضی دانشکده کشاورزی09166015396- 09917471725
17عباس جامه بزرگیانگور، زردآلو،هلو، خرمالو، انار، غیر مثمرشیراز – پل فسا – جاده نیروگاه – ظفر آباد آقای جهاندیده9177901470
18شرکت زیست فن آوری فراکشت نویدنهال گروه گل و گیاهان زینتی ( انواع گل و گیاهان آپارتمانی، گلدانی، گیاهان آبزی) به روش کشت بافتشیراز -پارک علم و فن آوری آقای تقی پور
19حبیب مروتیانار، انگور، ازگیل ، بادامشیراز- پل فسا- جاده نیروگاه- ظفرآباد آقای سجودی9175311826
20علی برزگرانگور،گیلاس، آلبالو،بادام، گردو،آلو، هلو، شلیلخرمبید -صفا شهر ابتدای جاده بوانات9179514685
21محمود کارگر فرد جهرمیمرکبات (لیموترش، پرتقال، نارنگی، نارنج)جهرم- مرکزی- روستای صادق آباد9173917629
22محمد مهربان جهرمیمرکبات (لیموترش، پرتقال، نارنگی، لیموشیرین)جهرم- بلوار مطهری- بلوار دکتررحمانیان9171912189
23فرهاد امیر سالاریمرکبات ( لیموترش، پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، نارنج)جهرم- روستای صادق آباد9177918922
24(نهالکاران احسان فارس) فرج اله افزری زرجانیمرکبات ( لیموترش، پرتقال، نارنگی، نارنج، لیموشیرین ) خرمالو، ازگیلخفر – روستای زرجان9173921025
25(شرکت پارس نیلوفران) عبدالمطلب صفرزادهمرکبات ( لیموترش، پرتقال، نارنگی، لیموشیرین)، خرمالو، انار، انگورخفر- روستای صغاده9177913835
26محمدرضا رحیم خانلیمرکبات (لیموترش، پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، گریپ فروت،بکرایی)، خرمالوخفر- روستای صغاده9177113278
27قربان منصورآبادیهلو، زردآلو، بادام، سیب ،به ،آلو، آلبالو ، گیلاس، خرمالو، انگوربیضاء- روستای کوشک هزار9171178609
28(طبیعت گستر مهر و میهن) نوید باقریزردآلو، گوجه،گلابی،سیب،به، گیلاس،انگور، بادام، غیر مثمربیضا – علی اباد سر تل9177079196
29فردین جوادی وندبادام،هلو،شلیل،زردآلو،گیلاس،گلابی،سیب، به، آلو، گوجه سبزسپیدان- همایجان-2 کیلومتر جاده رودبال09177244133- 09144811107
30علیرضا فاضلی زادهگردو پیوندیسپیدان-همایجان روستای تیس خانی9177020232
31محمدعلی جلالی نژادزردآلو،هلو،آلو،گوجه ،گیلاس،آلبالو،گلابی،به، سیب، خرمالو،انار، انگورمرودشت- نقش رستم- روستای میان قلعه9177130968
32عبداله موذنیزردآلو،آلو،گلابی،هلو،شلیل،بادام،گیلاس،آلبالو،گوجه ،به،خرمالومرودشت – نقش رستم- جنب پمپ بنزین9134363006
33(شرکت اشجاربن پارس) حسین اشجاربادام-زردآلو-هلو-آلو-گوجه باغی-انار-انگورمرودشت- روستای شمس آباد برزو9173160939
34غلامرضا ماهوتیانجیرنی ریز- حومه شهر-تاجویه- جنب سیل بند9177320292
35بهنام ضیغمیهلو،شلیل، زردآلو،آلو،بادام،به، سیب،گیلاس،گوجه،گلابینی ریز- بخش پشتکوه- روستای حسن آباد9177328079
36بهرام ضیغمیانار، بادام، انگورنی ریز – بخش پشتکوه- روستای حسن آباد9171319351
37خسرو ضیغمیانجیر،بادام، انارنی ریز- بخش پشتکوه- روستای حسن آباد9173318658
38بهرام زارعیبادام ،هلو،زردآلو،به، سیب،آلبالو،آلو،گوجه سبز،انار، انجیر، گلابینی ریز- بخش پشتکوه- دهستان مشکان- آبادی بالا شهر9171815838
39فتحعلی زارعیانجیر- گردو پیوندینی ریز- بخش پشتکوه- روستای بالاشهر مشکان09171322100 – 09170191928
40محمدعلی مسعودی نیابادامنی ریز- بخش پشتکوه-روستای حسن آباد9177323500
41شریف ذکاییانجیر- بادامنی ریز- بخش پشتکوه- دهستان مشکان- اکبرآباد9177318330
42اکبر قره چاهیبادام، زردآلو، هلونی ریز- بخش پشتکوه- دهستان مشکان-9173161037
43ایمان زراوشانپسته- انجیربختگان –بخش حنا-روستای صالحآباد9177309424
44محمد رضا خلجپستهبختگان –بخش حنا-تل ساربانی9171358898
45نبی اله زارعانجیربختگان -آباده طشک9176785971
46بمانعلی کریمینخلستان خرما ( پاچوش ارقام کبکاب، برحی، استعمران، شاهانی)جویم -روستای احمد محمودی آقای عباسی9173158541