مشخصات تولید کنندگان پایه باغ مادری
نام استاننام شرکتمحصولپایهادرس و تلفن
همداناتحادیه شرکتهای تعاونی تولید استانگردوبذریآقای مهندس خاکساری
9128776643
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانآلو، زرد آلوMyrobalan 29cآقای مهندس صادقی
9134610190
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانهلو، شلیل و بادامMRS 2/5آقای مهندس صادقی
9134610190
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگیلاس و آلبالوSl64آقای مهندس صادقی
9134610190
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگیلاس و آلبالوmaxma 14آقای مهندس صادقی
9134610190
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگلابیBA29آقای مهندس صادقی
9134610190
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگلابیEMAآقای مهندس صادقی
9134610190
اصفهانکشاورزی و دامپروری فجر اصفهانسیبM9آقای مهندس صادقی
9134610190