مدارک مورد نیاز جهت بررسی و صدور مجوز تولید نهال در فضای بسته ( گلخانه )

۱ درخواست کتبی متقاضی
۲ معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مركز تحقيقات استان
3- ارائه تصویر پروانه بهره برداری واحد تولید گلخانه ای
4- تكمیل اصل فرم ٤ برگی بررسی وضعیت گلخانه و امکانات موجود جهت صدور مجوز تولید.
5- ارائه طرح فنی اجرایی تولید نهال در گلخانه
٦- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن
7-تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور
8-تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره فضای مورد نیاز تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس کروکی و سطح زیر کشت ( حداقل ۱۵۰۰ متر مربع گلخانه باشد)
۹- تصویر اسناد و مدارک تأمین آب
۱۰- تصویر مدارک تحصیلی مدیر فنی در رشته ،باغبانی تولیدات گیاهی و برای کارشناسان کشاورزی سایر رشته ها گواهی آموزشی یا ۲ سال سابقه کار مرتبط نیز الزامی است.
۱۱ – تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اجرای طرح
۱۲- امکانات لازم (سيلوضدعفونی ) برای ضد عفونی خاک مصرفی در گلدان
۱۳ ارائه نتایج آزمون خاک از نظر آفات نماتد و بیماریهای مهم خاکزی با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع.
١٤- ارائه نتایج خصوصيات فيزیکی و شیمیایی آزمون خاک و آب با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع.
١٥- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی کارت ملی و دو قطعه عکس ٣٤ زمينه روشن ( اشخاص حقيقي ).
١٦ – تكميل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال در فضای بسته
۱۷- فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید ،نهال اندامهای تکثیری و نشاء در فضای بسته جهت صدور روكش مشخصات (فنی که تکمیل شده و به تایید کارشناس نهال استان رسیده باشد.
۱۸ – فیش پرداخت تعرفه
توضیح اینکه :
۱- بند ۶ و ۷ مربوط به متقاضیان حقوقی، نظیر شرکتها و تعاونی تولیدی می باشد.
۲- در صورت استفاده از بستر کشت کوکوپیت و پرلیت آزمون خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لازم نمی باشد.
-۳- در صورت استفاده از بستر کشت کوکوپیت و پرلیت آزمون خاک از نظر آفات نماتد لازم نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و تمدید مجوز تولید نهال در فضای بسته ( گلخانه )

۱ درخواست کتبی متقاضی

۲ معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مركز تحقيقات استان

٣- تكميل أصل فرم ٤ برگی بررسی وضعیت گلخانه و امکانات موجود جهت تمدید مجوز تولید

4- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورت تغییر)

5- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور (در صورت تغییر)

 ٦- تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره فضای مورد نیاز تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس کروکی و سطح زیر کشت ( حداقل ۱۵۰۰ متر مربع گلخانه باشد)

۷-تصویر اسناد و مدارک تأمین آب

8- تصویر مدارک تحصیلی مدیر فنی در رشته ،باغبانی تولیدات گیاهی و برای کارشناسان کشاورزی سایر رشته ها گواهی آموزشی یا ۲ سال سابقه كار مرتبط نیز الزامی است( در صورت تغییر مدیر فنی )

۹- ارائه تصویر گواهی شرکت در دورههای آموزشی برگزار شده توسط موسسه برای مدیران فنی

10- تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اجرای طرح

11- ارائه نتایج آزمون خاک از نظر آفات ( نماتد) و بیماریهای مهم خاکزی با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

۱۲- ارائه نتایج خصوصيات فيزيکی و شیمیایی آزمون خاک و آب با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

 ۱۳ – تكميل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال در فضای بسته در صورت تغییر مدیر عامل یا تغییر نام

١٤- فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید نهال اندامهای تکثیری و نشاء در فضای بسته جهت تمدید ( روکش مشخصات فنی ) که تکمیل شده و به تایید کارشناس نهال استان رسیده باشد.

 ١٥- تکمیل فرم ارزیابی عملکرد در دوره تولید سنوات گذشته ( با توجه به ۳ ساله بودن مدت مجوز در هر دوره ضروری است که ۱ فرم برای هر سال تکمیل گردد.)

١٦ – فيش پرداخت تعرفه

 توضیح اینکه

۱- بند ۴ و ۵ مربوط به متقاضیان ،حقوقی، نظیر شرکتها و تعاونی تولیدی می باشد.

۲- در صورت استفاده از بستر کشت کوکوپیت و پرلیت نتایج آزمون خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لازم نمی باشد.

 ۳- در صورت استفاده از بستر کشت کوکوپیت و پرلیت آزمون خاک از نظر آفات نماتد) لازم نمی باشد.

 ۴- تمديد مجوز تولید فقط برای نهالستانهایی که فعال بوده و هر ساله تعهدنامه قرارداد) کنترل و نظارت با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را منعقد نموده و شناسه دریافت کرده اند انجام می گیرد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و صدور مجوز تولید نهال در فضای باز

۱ درخواست کتبی متقاضی

۲- معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان

3-ارائه طرح فنی اجرایی احداث نهالستان

٤- تکمیل اصل فرم ٤ برگی بررسی وضعیت زمین و امکانات موجود جهت صدور مجوز توليد.

5-تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن

٦- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

7- تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره اراضی تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس، کروکی و سطح زیر کشت مشخص (حداقل ۲/۱ هكتار سطح كل اراضی و سطح زیر کشت نهالستان حداقل  7/0  هکتار)

8-تصویر اسناد و مدارک تأمین آب

۹ تصویر مدارک تحصیلی مدیر فنی در رشته ،باغبانی تولیدات گیاهی و برای کارشناسان کشاورزی سایر رشته ها گواهی آموزشی یا ۲ سال سابقه كار مرتبط نیز الزامی است.

١٠- تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اجرای طرح

۱۱- ارائه نتایج آزمون خاک از نظر آفات نماتد و بیماریهای مهم خاکزی با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

۱۲- ارائه نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون خاک و آب با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

۱۳ – تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی کارت ملی و دو قطعه عکس ٣٤ زمینه روشن ( اشخاص حقيقي ).

۱۴ – تكميل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال

15-  فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید نهال و اندامهای تکثیری در فضای باز جهت صدور( روکش مشخصات فنی نهالستان) که تکمیل شده و به تایید کارشناس نهال استان رسیده باشد.

١٦- فیش پرداخت تعرفه

توضیح اینکه

۱- بند ۵ و ۶ مربوط به متقاضیان حقوقی نظیر شرکت ها و تعاونی های تولیدی می باشد.

۲- صدور مجوز تولید در فضای باز فقط در موارد خاص انجام میشود ( با معاونت نهال موسسه هماهنگی شود.)

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و تمدید مجوز تولید نهال گواهی شده در فضای باز

۱ درخواست کتبی متقاضی

۲- معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان

٣- تکمیل اصل فرم ٤ برگی بررسی وضعیت زمین و امکانات موجود جهت تمدید مجوز تولید

4- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورت تغییر)

5- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور( در صورت تغییر)

 ٦- تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره اراضی ( حداقل ۱۰ هکتار) تحت اختيار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس ، کروکی و سطح زير کشت مشخص.

7- معرفی نامه از باغ مادری استاندارد جهت تأمین پیوندک نهال گواهی شده

8- تصویر اسناد و مدارک تأمین آب مطمئن و سالم (چاه قنات و چشمه)

9- تصویر مدارک تحصیلی مدیر فنی در رشته باغبانی یا تولیدات گیاهی ( در صورت تغییر مدیر فنی)

10- تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اجرای طرح

11- ارائه تصویر گواهی شرکت در دورههای آموزشی برگزار شده توسط موسسه برای مدیران فنی

12- ارائه نتایج آزمون خاک از نظر آفات( نماند) و بیماریهای مهم خاکزی با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

۱۳- ارائه نتایج خصوصيات فيزيكي و شیمیایی آزمون خاک و آب با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

14- تكميل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال در صورت تغییر مدیر عامل یا تغییر نام

15- فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید نهال گواهی ،شده جهت تمدید ( روکش مشخصات فنی نهالستان ) که تکمیل شده و به تایید کارشناس نهال استان رسیده باشد.

16-  تکمیل فرم ارزیابی عملکرد نهالستان در دوره تولید سنوات گذشته ( با توجه به ۳ ساله بودن مدت مجوز در هر دوره ضروری است که ۱ فرم برای هر سال تکمیل گردد)

۱۷ – فیش پرداخت تعرفه

توضیح اینکه

۱ بند ۴ و ۵ مربوط به متقاضیان حقوقی،  نظیر شرکتها و تعاونیهای تولیدی می باشد.

٢ – تمديد مجوز تولید فقط برای نهالستانهایی که فعال بوده و هر ساله تعهدنامه ( قرارداد ) کنترل و نظارت با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را منعقد نموده و شناسه دریافت کرده اند انجام میگیرد

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و صدور مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت گیاهی

۱ درخواست کتبی متقاضی

۲ معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مركز تحقيقات استان

3-نامه تاییدیه انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران

4- ارائه تصویر پروانه بهره برداری واحد تولیدی کشت بافت گیاهی

5- ارائه طرح فنی و اجرایی تولید از طریق کشت بافت

6-تکمیل اصل فرم ٤ برگی بررسی وضعیت مجوعه آزمایشگاهی گلخانه و امکانات موجود جهت صدور مجوز تولید

۷- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن

8- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

۹- تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره با آدرس و کروکی محل احداث آزمایشگاه گلخانه و تمامی امکانات موجود.

۱۰- تصویر اسناد و مدارک تأمین آب.

۱۱- ارائه نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون آب با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

۱۲- تصویر مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی مدیر فنی و کارشناسان فنی مرتبط با موضوع فعالیت

۱۳ تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی کارت ملی و دو قطعه عکس ٣٤ با زمینه روشن ( اشخاص حقيقي).

١٤- ارائه اصل تفاهم نامه همکاری کارشناسان فنی در اجرای طرح

١٥ تكميل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال از طریق کشت بافت

١٦- فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت گیاهی جهت صدور (روکش مشخصات فنی که تکمیل شده و به تایید کارشناس نهال استان رسیده باشد.

 ۱۷- فیش پرداخت تعرفه

توضیح اینکه بند ۷ و ۸ مربوط به متقاضیان حقوقی نظیر شرکتها و تعاونیهای تولیدی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و تمدید مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت گیاهی

۱- درخواست کتبی متقاضی

۲ معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مركز تحقيقات استان

3- نامه تاییدیه انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران

٤- تکمیل اصل فرم ٤ برگی بررسی وضعیت مجوعه آزمایشگاهی گلخانه و امکانات موجود جهت تمديد

مجوز تولید.

5- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورت تغییرات لازم است)

٦- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور (در صورت تغییرات )

7-تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره با آدرس و کروکی محل احداث آزمایشگاه گلخانه و تمامی امکانات موجود ( در صورت تغییر محل )

8-تصویر اسناد و مدارک تأمین آب

9-ارائه نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون آب با امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع

۱۰ تصویر مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی مدیر فنی و کارشناسان فنی مرتبط با موضوع فعالیت ( در صورت تغییر مدیر فنی).

۱۱- ارائه اصل تفاهم نامه همکاری کارشناسان فنی در اجرای طرح

۱۲ ارائه تصویر گواهی شرکت در دورههای آموزشی برگزار شده توسط موسسه برای مدیران فنی

۱۳- تکمیل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال در صورت تغییر مدیر عامل یا تغییر نام

 ١٤- فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت گیاهی جهت تمديد (روکش مشخصات فنی )  که تکمیل شده و به تایید کارشناس نهال استان رسیده باشد.

 ١٥ تكميل فرم ارزیابی عملکرد دوره تولید سنوات گذشته ( با توجه به ۳ ساله بودن مدت مجوز در هر دوره ضروری است که ۱ فرم برای هر سال تکمیل گردد)

١٦ – فيش پرداخت تعرفه

توضیح اینکه

۱- بند ۵ و ۶ مربوط به متقاضیان حقوقی نظیر شرکتها و تعاونیهای تولیدی می باشد.

٢ – تمديد مجوز توليد فقط برای شرکتهایی که فعال بوده و هر ساله تعهدنامه (قرارداد) کنترل و نظارت با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را منعقد نموده و شناسه دریافت کرده اند انجام میگیرد