مشخصات باغ های مادری تولید کننده پیوندک
نام محصول شرکت تولید کنندهنام رقم آدرس و تلفن
گردواتحادیه تعاونی تولید روستایی استان همدانچندلرآقای مهندس خاکساری 9128776643
گردوشرکت زمرد دشت آتیهچندلر-فرنور-هاوارد-لیورمور-فرانکت-فرنت-روند
ایوارتو
آقای مهندس درخشان 9123375298
سیبشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)استاکینگ دلیشز-گلدن دلیشز-فوجی-گرانی اسمیت-آنورکا-برابرن-گلستر 69-جوناگلد-ارلی استایمن-ازارک گلد-رنتا بیانکا-رم بیوتی-امپیر-امپراتور رزآقای مهندس صادقی 9134610190
سیبشرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاءگرانی اسمیت-گلدن دلیشز-رد استارکینگ-فوجیآقای مهندس احمدی 9188586343
گلابیشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)اسپادونا-ویلیام-ویلیام کلون B-کوشیا-ابت فتل-بلادی جونو-کوشیا پرکاش-دکانا-سانتا ماریاآقای مهندس صادقی 9134610190
گلابیشرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاءکوشیا-ویلیام-ویلیام کولن باوی-اسپادوناآقای مهندس احمدی 9188586343
بادامشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)سوپرنوا-تونو-فراگنسآقای مهندس صادقی 9134610190
آلوشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)پرزیدنت-سیمکا-شایرو-سانتاروزا-استنلی-ارلی گلدن
لارودا-مورتینی 355-اوبیلناجا-کوئین رز-لاری آن-اوزارک پرمیر-گروسا-پرکاش
آقای مهندس صادقی 9134610190
آلوشرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاءاستانلی-سیمکا-پرزیدنت-سانتا روزا-شایروآقای مهندس احمدی 9188586343
زردآلوشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)بوکاسیا-فراکاسو-موناکوبلو-پالوملاآقای مهندس صادقی 9134610190
آلبالوشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)مونت مورنسآقای مهندس صادقی 9134610190
گیلاسشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)لاپینز-بینگ-ارلی بارلت
استلا-ایزابلا-سام-ون
آقای مهندس صادقی 9134610190
گیلاسشرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاءبینگ-لاپینزآقای مهندس احمدی 9188586343
هلوشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)جی اچ هیل-اسپرینگ تایم-اسپرینگ بل-رد هاون
اسپرینگ کرست-دیکسی رد-بی بی گلد 6-کارسون
آدریاتیکا-فایت-سان کرست-ارلی رد هاون-ماریا دلیزیا-میچلینی
آقای مهندس صادقی 9134610190
هلوشرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاءاسپرینگ کرست -رد هاون-جی اچ هیل-اسپرینگ بل
دیکسی رد -اسپرینگ تایم
آقای مهندس احمدی 9188586343
شلیلشرکت فجر اصفهان (واحد مهیار)استارک رد گلد-ایندندنس-کالدسی 2020-ارلی سیلور
فلاورتاپ-وگاریمسون گلد-ماریا الیزا-می گلو-می گراند
نکتاروس
آقای مهندس صادقی 9134610190
شلیلشرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاءایندی پندنت-استارک رد گلدآقای مهندس احمدی 9188586343
مرکباتترنج سخت سر شمالگریپ فروت فلیم-پرتقال والنسیا رود رد-ورنا لمون
مکزیکن لایم-پرشین لایم-نارنگی نولز-نارنگی ماریسول
نارنگی جهانگیر-نارنگی خرم-نارنگی یاشار-پرتقال تامسون-نارنگی نوشین-پرتقال کاراکارا-نارنگی پیج
نارنگی شاهین-پرتقال لین لیت-پرتقال نیوهال-پرتقال خونی جدید
آقای دکتر فقیه نصیری 9111946710