شرایط صدور مجوز توزیع نهال

1-مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوط وارائه تقاضای کتبی همراه بانقشه هوایی یاutm

2- ارسال مدارک متقاضی همراه با نامه موافقت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به نماینده انجمن تولید نهال استان فارس

3-بازدید از محل توزیع نهال وبررسی شرایط مکانی

4-درصورت واجد شرایط بودن ارائه مدارک مورد نیازشامل:

  • کپی کارت ملی
  • کپی شناسنامه
  • سند مالکیت مکان یا اجاره نامه
  • تعهد محضری برای انجمن تولید نهال استان فارس