تشکیل جلسات متعدد با مدیریت جهادکشاورزی وشرکت نفت برای رفع مشکل سوخت توزیع کنندگان نهال