تشکیل جلسات کميته فنی جهت صدور مجوز وحل مشکلات تولید نهال در استان فارس