جلوگیری از ورود نهال غیر مجاز به استان فارس

باتوجه به ورود تعداد زیادی نهال نارنج فاقد مجوز بهداشت توسط شهرداری شیراز در اواخر سال 1401 پیگیریهای لازم ازطرف انجمن صنفی تولید نهال استان فارس جهت جلوگیری از توزیع و کاشت نهالهای فوق در سطح شیراز انجام گردید وپیگیریهای لازم از طریق سازمان جهاد کشاورزی و شورای شهر شیراز و سایر نهادهای ذی ربط در حال انجام است تا از بروز موارد مشابه درسالهای آینده جلوگیری گردد