جلوگیری از ورود نهال های غیر مجاز به فارس (خبرگزاری سینا پرس)