-سرو شیراز که به آن سرو ایتالیایی هم گفته می‌شود ،از درختان مخروطی شکل و همیشه سبزاست که بومی جنوب اروپا و غرب آسیا است و در زیستگاه خود به شکل گسترده و فراوان گسترش می یابد.

-این درخت به دلیل استفاده گسترده در باغ های شیراز در قدیم ، به سرو شیراز معروف شده است.

-سرو  در ادبیات کلاسیک از زمان رنسانس در باغ های ایتالیا و ایران کاشته می شده است.

Entrance to suburban garden with bed of Cupressus sempervirens – Italian Cypresses and mature Magnolia tree. Christchurch, New Zealand