تولید کننده گل و گیاهان زینتی به روش کشت بافت

مدیر عامل : دکتر تقی پور