صدور تعداد ۲۰۰مجوز برای توزیع کنندگان نهال استان فارس