جلوگیری از ورود نهال غیر مجاز

باتوجه به ورود تعداد زیادی نهال نارنج فاقد مجوز بهداشت توسط شهرداری در اواخر سال 1401پیگیرهای لازم از طرف انجمن صنفی تولید نهال استان فارس جهت جلوگیری از توزیع و کاشت نهالهای فوق درسطح شیرازانجام گردید وپیگیری های لازم از طریق سازمان جهاد کشاورزی و شورای شهر و سایر نهاد های ذی ربط در این رابطه در حال انجام است تا از بروز موارد مشابه در سالهای آینده جلوگیری گردد