کلینیک های تخصصی گیاه پزشکی
نام کلینیک نام مسئول شماره تماس آدرس
آوند افسانه منصور آبادی 09171164393-09015208621زرقان
اندیشه فریبا رئوفی 9178094458حومه شیراز
سرمست زهرا نیری 09173800821-09173072796حومه شیراز
خورشیدی خورشیدی 9170899143سیاخ
سعدی فهیمه کیانی 9171205945حومه شیراز
لپویی فروغ حسن زادگان 9176754954زرقان
رویان ثمر حمیرا عشقی 9176383920زرقان
مرادی زینب مرادی 9135808017داریون
دانش بنیان موسوی 9338545659شیراز چهارراه زند
کلینیک تخصصی گیاهپزشکی دکتر صالحی دکتر صالحی 9177109573زرقان مرکز تحقیقات کشاورزی – شیراز بلوار زینبیه