مشخصات باغ های مادری نهال
نام شرکتنام محصولنام پایهنام پیوندک
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان آقای مهندس درخشان 9123375298سیبMM106گلدن دلیشز و امپراتور رز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانسیبM9T337گلدن دلیشز و استارکینگ دلیشز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانسیبM26گلدن دلیشز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگلابیEM Aاسپادونا-کوشیا-ابت فتل-سانتاماریا
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگلابیBA29ابت فتل –سانتاماریا-کوشیا -اسپادونا-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانهلو MRS 2/5اسپرینگ تایم-اسپرینگ بل-ردهاون -اسپرینگ کرست دکسی رد -J.H.hale
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانشلیل MRS 2/5استارک رد گلد- ایندیپندس
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانبادامMRS 2/5سوپرنوا و تونو
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانبادامGF677سوپرنوا و تونو و فرانگیس
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانزردآلومیروبالان 29Cبوکاسیا-فرا کاسو- موناکوبلو-پالوملو
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانآلومیروبالان 29Cگروسا- استنلی- سیمکا –ارلی گلدن-پرزیدنت- شایرو-سانتاروزا- لارودا- موریتینی 355-ابلانجا-کوئین رز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانآلبالوMaxma14مورنسی
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانگیلاسMaxma14بینگ و لاپیز
اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان همدان-آقای مهندس خاکساری 9128776643نهالبذریچندلر- فرنور-پرشیا-کاسپین- چالدران- الوند- فرانکت-روند- لارا- پدرو
هارتلی
زمرد دشت آتیهآقای مهندس درخشان 9123375298گردوبذریچندلر- فرنور-فرنت-
فرانکت-روند